top of page

Algemene Voorwaarden / Conditions Générales de Vente

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
Onderhavige algemene voorwaarden van de SKINPROS BV( de “Verkoper”) beheersen de contractuele relatie tussen partijen, en hebben onder meer betrekking op. alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen en betalingen. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere documenten/voorwaarden uitgaande van de klant (de “Koper”).  Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper. In dergelijk geval blijven de overige onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht. De nietigheid van een voorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid van de overige algemene of bijzondere voorwaarden. 

2. Aanbieding – offerte 
Aanbiedingen en offertes worden gemaakt zonder enige verplichting in hoofde van de Verkoper, en geschieden onder alle voorbehoud van omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de verkoop bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt.  De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende veertien dagen vanaf de datum van de aanbieding, behalve bij beurspromo’s en andere promo’s die van toepassing kunnen zijn op producten en toestellen. Promoties en acties zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. Promoties en acties zijn nooit cumuleerbaar met elkaar en er kunnen geen toekomstige rechten of aanspraken geput worden uit een promotie of een actie.

De vertegenwoordigers van de Verkoper kunnen de SKINPROS BVniet verbinden. De SKINPROS BV zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar bestuurder of diens gevolmachtigde.

In geen geval is de SKINPROS BV gehouden tot enige verplichting om te leveren. Het bestaan van voorgaande commerciële relaties tussen de SKINPROS BVen de Koper doet geen enkel recht ontstaan in hoofde van de Koper.


3. Bestelling
De bestellingen worden als bindend in hoofde van de Koper beschouwd. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de Koper, of indien deze eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade minimaal forfaitair begroot worden op 10% van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht van de Verkoper om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. 

4. Prijs/betalingen
De overeengekomen prijzen zijn exclusief  B.T.W. en andere kosten (o.a. transport – en administratiekosten) die ten laste zijn van de Koper. Apparatuur die bij de Verkoper wordt aangekocht zal steeds voorafgaandelijk aan de levering worden betaald.

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

Facturen zijn contant betaalbaar bij levering.

Indien de facturen niet contant betaalbaar zijn, gebeurt de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 250,00 euro. Ook de eventuele inningskosten (met inbegrip van advocatenkosten), worden in rekening gebracht ten laste van de Koper.


Het niet of niet-volledig betalen van een factuur op de vervaldag maakt van rechtswege het saldo van alle andere nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Apparatuur die bij de Verkoper wordt aangekocht zal steeds voorafgaandelijk aan de levering worden betaald.

 

Ingeval van enige laattijdige of onvolledige betaling heeft de Verkoper het recht om de lopende overeenkomsten of leveringen op te schorten tot de volledige betaling werd ontvangen.

Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele inningskosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen.


5. Levering – zichtbare gebreken

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, leveren wij geen bestellingen onder 300,00 EUR excl. BTW. Bestellingen van meer dan 300,00 EUR excl. BTW worden gratis geleverd. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken:
 
(i) bedragen de standaard leveringskosten 35,00 EUR excl. BTW voor de levering van apparatuur en toestellen binnen België;

(ii) bedragen de leveringskosten 45 EUR excl. BTW voor de levering van apparatuur en toestellen in Nederland en Luxemburg;
(iii) bedragen de leveringskosten 16,00 EUR excl. BTW voor elke bestelling van minder dan 300,00 excl. BTW die wij schriftelijk hebben aanvaard.

De aangegeven leverings- en/ of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de Koper. 

Alle goederen en hun plaatsing dienen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de Koper. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk, op de afleveringsnota of factuur te worden vermeld, bij gebreke waaraan iedere klacht als niet-ontvankelijk beschouwd wordt.


6. Verborgen gebreken – garanties
Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Koper te worden meegedeeld binnen de maand na de ontdekking van het gebrek.  Een dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van zes maand na het ontdekken ervan, zonder dat deze termijn langer mag zijn als één jaar vanaf de levering.

7. Aansprakelijkheid
De SKINPROS BVis enkel gehouden tot vergoeding van zichtbare of verborgen gebreken zoals bepaald in de voorgaande artikelen.
De schade is steeds maximaal gelijk aan de kostprijs van het geleverde materiaal. 
Geen andere gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten) van de Koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
De SKINPROS BV is enkel gehouden tot vergoeding van schade aan toestellen indien de Koper kan aantonen dat deze schade door de aangestelden van de SKINPROS BVwerd veroorzaakt.


8. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door SKINPROS BV geleverde goederen blijven eigendom van de SKINPROS BV tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De SKINPROS BV heeft het recht om de onmiddellijke teruggave op kosten van de Koper te vorderen van alle nog niet (volledig) betaalde goederen indien de Koper op enigerlei wijze niet meer in staat is om zijn betalingsverplichtingen conform huidige algemene voorwaarden, of conform iedere andere afzonderlijk overeengekomen betalingsmodaliteit, stipt na te komen. In een dergelijk geval, en om twijfel te voorkomen, zijn door de Koper gedane deelbetalingen definitief verworven en worden deze niet door SKINPROS BV terugbetaald.

9. Terugname van goederen
SKINPROS BV is nooit verplicht tot terugname van goederen. Indien de SKINPROS BV bereid is om geleverde goederen terug te nemen op verzoek van de Koper, dan heeft de SKINPROS BV het recht om 30% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende goederen, met een minimum van 50 euro, in te houden als forfaitaire vergoeding van administratieve kosten. 

10. Overmacht
De SKINPROS BV is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan. Dit betreft zowel overmacht in hoofde van de SKINPROS BV als in hoofde van enige fabrikant, invoerder of iedere andere tussenpersoon van wie de SKINPROS BV de goederen afneemt. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – zonder dat deze opsomming limitatief is – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, pandemie, epidemie, quarantaine, lock-down situaties  ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat de SKINPROS BVhaar verplichtingen niet of slechts onder gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

11. Bevoegde rechtbank
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de SKINPROS BV bevoegd om hiervan kennis te nemen. 

12. Toepasselijk recht
Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken van 11 april 1980.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Applicabilité
Les présentes conditions générales de SKINPROS BV (" le vendeur ") régissent les relations contractuelles entre les parties et comprennent toutes les offres, les devis, les confirmations de commande, les commandes, les factures et les paiements. Les présentes conditions générales s'appliquent à l'exclusion de tout autre document/condition émanant du client ("l’acheteur").  Toute dérogation aux présentes conditions générales n'est possible qu'avec l'accord exprès et écrit du vendeur. Dans ce cas, les autres conditions générales restent inchangées. La nullité d'une condition n'affecte pas la validité des autres conditions générales ou particulières.

2. Offre - devis
Les offres et devis sont faits sans engagement de la part du vendeur et sous toutes réserves concernant les circonstances qui apparaissent (ultérieurement) comme rendant la vente difficile ou la disponibilité sur le marché.  Les prix indiqués sont valables pendant quatorze jours à compter de la date de l'offre, à l'exception des promotions sur les foires et autres promotions qui peuvent s'appliquer aux produits et aux appareils. Les promotions et actions ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. Les promotions et les actions ne sont jamais cumulables entre elles et aucun droit futur ou réclamation ne peut être tiré d'une promotion ou d'une action.

Les représentants du vendeur ne peuvent pas engager SKINPROS BV. Le SKINPROS BV ne sera engagé qu'après acceptation de la commande par son directeur ou son représentant autorisé.

En aucun cas, SKINPROS BV n'est tenu à une obligation de livraison. L'existence de relations commerciales antérieures entre SKINPROS BV et l'acheteur ne crée aucun droit au nom de l'acheteur.


3. Commandes
Les commandes sont considérées comme contraignantes pour l'acheteur. En cas d'annulation ou de résiliation de la commande par l'acheteur, ou si l'acheteur ne remplit pas une obligation quelconque, le dommage sera évalué à un taux fixe minimum de 10 % du paiement dû, sans préjudice du droit du vendeur de prouver un dommage plus important ou d'exiger l'exécution du contrat.

4. Prix/Paiements
Les prix convenus s'entendent hors T.V.A.
et autres frais (y compris les frais de transport et d'administration) à charge de l'acheteur. Le matériel acheté auprès du vendeur doit toujours être payé avant la livraison.

Les factures non contestées par lettre recommandée dans les huit jours de l'envoi sont considérées comme définitivement acceptées.

Les factures sont payables au comptant à la livraison.

Si les factures ne sont pas payables au comptant, le paiement doit être effectué dans les 14 jours suivant la date de la facture, sauf convention contraire expresse.

Toute facture non payée à l'échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt de retard de 1% par mois entamé. En outre, en cas de non-paiement à l'échéance, le montant de la facture sera majoré de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire, sans mise en demeure, avec un minimum de 250,00 euros. Les éventuels frais de recouvrement (y compris les honoraires d'avocats) seront également à charge de l'acheteur.


Le non-paiement ou le paiement incomplet d'une facture à la date d'échéance rend automatiquement exigible le solde de toutes les autres factures non encore échues.

Le matériel acheté auprès du vendeur doit toujours être payé avant la livraison.

 

En cas de paiement tardif ou incomplet, le vendeur a le droit de suspendre les contrats en cours ou les livraisons jusqu'au paiement intégral.

Tous les paiements seront d'abord facturés à titre d'indemnisation pour les intérêts, les dommages et les éventuels frais de recouvrement et ensuite à titre d'abréviations pour les factures impayées les plus anciennes.


5. Livraison - défauts visibles

Sauf accord écrit contraire, nous ne livrons pas les commandes inférieures à 300,00 EUR hors TVA. Les commandes supérieures à 300,00 EUR HTVA sont livrées gratuitement. Sans limiter la généralité de ce qui précède :
(i) les frais de livraison standard s'élèvent à 35,00 EUR hors TVA pour la livraison de matériel et d'appareils en Belgique ;

(ii) les frais de livraison s'élèvent à 45 EUR hors TVA pour la livraison de matériel et d'appareils aux Pays-Bas et au Luxembourg ;
(iii) les frais de livraison s'élèvent à 16 EUR hors TVA pour toute commande inférieure à 300 EUR hors TVA que nous avons acceptée par écrit.

Les délais de livraison et/ou d'exécution indiqués sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contraignants. Un retard dans le délai convenu ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnisation.

Les marchandises sont toujours transportées aux risques et aux frais de l'acheteur.

Toutes les marchandises et leur emplacement doivent être immédiatement contrôlés par l'acheteur lors de l'enlèvement ou de la livraison. Tout défaut visible doit être signalé immédiatement par écrit, sur le bon de livraison ou la facture, faute de quoi toute réclamation sera jugée irrecevable.


6. Vices cachés - garanties
Les réclamations concernant les vices cachés doivent, sous peine d'annulation, être notifiées par l'acheteur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la découverte du vice.  Cette réclamation doit également être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter de la découverte, sans que ce délai puisse excéder un an à compter de la livraison.

7. Responsabilité
La société SKINPROS BV n'est tenue qu'à la réparation des vices apparents ou cachés tels que déterminés dans les articles précédents.
Le dommage sera toujours au maximum égal au prix de revient du matériel livré.
Aucun autre dommage indirect (y compris les blessures, les dommages matériels, les pertes financières, le manque à gagner, les frais de personnel, les dommages causés à des tiers, les pertes de revenus) de l'acheteur ou d'un tiers ne peut donner lieu à un dédommagement.
SKINPROS BV n'est tenu d'indemniser les dommages causés aux appareils que si l'acheteur peut prouver que ces dommages ont été causés par les employés de SKINPROS BV.


8. Réserve de propriété
Toutes les marchandises livrées
par SKINPROS BV restent la propriété de SKINPROS BV jusqu'au paiement intégral des montants dus. SKINPROS BV a le droit d'exiger le retour immédiat, aux frais de l'acheteur, de toutes les marchandises non encore (entièrement) payées, si l'acheteur n'est plus en mesure d'honorer ses obligations de paiement conformément aux présentes conditions générales ou à toute autre modalité de paiement convenue séparément. Dans ce cas, et pour éviter toute ambiguïté, les paiements partiels effectués par l'Acheteur sont définitivement acquis et ne seront pas remboursés par SKINPROS BV.


9. Retour des marchandises
SKINPROS BV n'est jamais tenu de reprendre les marchandises. Si SKINPROS BV est disposé à reprendre les marchandises livrées à la demande de l'acheteur, SKINPROS BV a le droit de retenir 30 % du prix convenu des marchandises concernées, avec un minimum de 50 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour frais administratifs.


10. Force Majeure
En cas de force majeure, SKINPROS BV est en droit de résilier le contrat, en tout ou en partie, avec effet immédiat, ou de reporter la livraison des marchandises, en tout ou en partie, jusqu'à ce que la force majeure ait cessé d'exister. Cette disposition couvre à la fois les cas de force majeure de la part de SKINPROS BV et de la part de tout fabricant, importateur ou autre intermédiaire auprès duquel SKINPROS BV achète les marchandises. La
force majeure comprend ou est explicitement assimilée à - sans que cette liste soit exhaustive - l'interruption, le retard, l'empêchement, la restriction ou l'interruption de la production, ainsi que la mobilisation, l'émeute, la guerre, la grève, l'exclusion, les émeutes, le naufrage, l'incendie, le gel, les niveaux d'eau anormaux, la pandémie, l'épidémie, la quarantaine, les situations de verrouillage, l'explosion, le gel, les situations d'urgence, etc, quarantaine, situation de lock-down explosion, effondrement, réaction nucléaire, respect d'une demande ou d'un ordre d'une autorité gouvernementale et en outre des faits ou circonstances (imprévus) qui sont de nature telle que SKINPROS BV n'aurait pas contracté ses obligations, ou ne l'aurait fait que dans des conditions modifiées, si elle en avait eu connaissance.


11. Tribunal compétent
En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège social de SKINPROS BV sont compétents.

12. Droit applicable
Réalisation, l'existence et les conséquences du présent contrat sont exclusivement régies par le droit belge, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

bottom of page